J.S. Bach – BWV 647 – Choral Schübler – Wer nun den lieben Gott lässt walten

Enregistré le 16/01/2007 sur l’orgue virtuel Bosch-Schnitger (1686/1720) de Vollenhove

  • Hoodwerk : Bourdon 8, Tremulant
  • Rugpositief : Dulciaan 8, Fluit 4, Tremulant
  • Pedal coupled with Rugpositief, one octave higher