J.S. Bach – BWV 646 – Choral Schübler – Wo soll ich fliehen hin?

Enregistré le 7/01/2007 sur l’orgue virtuel Bosch-Schnitger (1686/1720) de Vollenhove

  • Hoofdwerk : Octaaf 4
  • Rugpositief : Hopijp 8, Nasard 3
  • Pedal : Octaaf 4, Hoofdwerk/Pedaal